1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Ing. Marek Pinkava, IČO: 018 71 315, se sídlem 687 05, Jalubí 611 (dále jen „Poskytovatel“) je provozovatelem Webových stránek a dalšího souvisejícího hardware a software sloužícího pro zajištění přístupu ke Službám poskytovaným Uživatelům.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, za kterých Poskytovatel umožní přístup Uživateli ke Službám v rámci platformy „Weddee“ dostupné na webových stránkách https://weddee.cz/. Podmínky jsou nedílnou a závaznou součástí Smlouvy, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
„Platforma“ znamená informační systém Poskytovatele dostupný na Webových stránkách a sloužící k pos­kytování Služeb.
„Podmínky ochrany osobních údajů“ znamená soubor pravidel pro nakládání s osobními údaji obsažený na Webových stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů“.
„Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služeb uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
„Služby“ znamená zpřístupnění funckionalit Platformy prostřednictvím administrátorského přístupu, jehož výstupem je mimo jiné Svatební profil.
„Svatební profil“ znamená osobní profil Uživatele provozovaný na Webových stránkách.
„Účet“ znamená uživatelský účet Uživatele sloužící ke správě Svatebního profilu.
„Úložiště“ cloudové datové úložiště, jehož využití Uživatelem je součástí poskytovaných Služeb.
„Uživatel“ znamená osobu, které jsou na základě Smlouvy Poskytovatelem poskytovány Služby.
„Technické parametry“ znamená předpoklady přístupového zařízení pro užívání Služeb Uživatelem spo­čívající zejména v tom, že přístupové zařízení je přístrojem s internetovým připojením opatřeným dis­plejem.
„Webové stránky“ znamená webové stránky https://weddee.cz/

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1. Poskytovatel informuje Uživatele, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od nákladů, které nese Uživatel, a Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky;
b) Poskytovatel nepožaduje úhradu Ceny před poskytnutím Služeb Uživateli;
c) Uživatel, pokud je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy zejména způsobem uvedeným v článku 10 těchto Podmínek;
d) Smlouva, resp. příslušné potvrzení o objednání Služeb, bude uloženo v elektronickém archivu Poskytovatele a bude zasláno na emailovou adresu Uživatele;
e) poskytnutí Služeb vyžaduje, aby přístupové zařízení Uživatele splňovalo Technické parametry.

4. ROZSAH SLUŽEB A DOBA TRVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Služby jsou poskytovány Poskytovatelem prostřednictvím Platformy dostupné na Webových stránkách.
4.2. Platforma umožňuje: (i) vytvoření a administraci Svatebního profilu, (ii) plánování svatby, sdílení informací, vytváření úkolů, ukládání fotografií, vytváření rozpočtu apod. (iii) zpřístupnění Svatebního profilu veřejnosti.
4.3. Svatební profil bude veřejnosti zpřístupněn prostřednictvím webové adresy vygenerované v rámci registrace Uživatele a Uživatel bere na vědomí, že Svatební profil je veřejně přístupný po zadání adresy Svatebního profilu. Uživatel může v rámci Platformy nastavit přístupové heslo pro návštěvníky Svatebního profilu a tento pak bude přístupný pouze osobám, které budou znát adresu Svatebního profilu a heslo.
4.4. Poskytovatel umožní Uživateli uložení, zpracování a sdílení jím uloženého obsahu stránek, tzn. zejména fotky a texty (dále jen „Obsah“), tedy poskytuje Uživateli služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Za ukládaný Obsah v rámci Platformy plně odpovídá Uživatel. 
4.5. Maximální objem Obsahu, který může být umístěn do úložiště Uživatelem, je specifikován v rámci varianty Služeb, kterou si Uživatel zvolí při uzavření Smlouvy a bez souhlasu Poskytovatele nelze tento objem překročit.
4.6. Uživatel je povinen zajistit, aby přístupové zařízení využívané Uživatelem splňovalo Technické parametry umožňující přístup ke Službám, a uzavřením Smlouvy potvrzuje, že jím užívané zařízení Technické parametry splňuje, v opačném případě Poskytovatel není schopen garantovat zpřístupnění Služeb.
4.7. Poskytovatel zpřístupní Uživateli jím objednanou a zaplacenou Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.
4.8. Služby jsou poskytovány na dobu určitou, a to na dobu, jak je tato uvedena ve variantě Služeb, kterou si Uživatel zvolí při uzavření Smlouvy (dále jen „Doba trvání Smlouvy“). Po uplynutí Doby trvání Smlouvy bude Svatební profil deaktivován a veškerá poskytnutá data a údaje budou vymazány.

5. REGISTRACE UŽIVATELE

5.1. Uživatel je povinen se před zahájením používání Platformy zaregistrovat prostřednictvím registračního for­muláře dostupného na Webových stránkách po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě.
5.2. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Platformy. Registrace Uživatele je bezplatná. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Platformy. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

6. UZAVŘENÍ SMLOUVY

6.1. V rámci vytvoření Účtu si Uživatel v rámci Platformy zvolí variantu Služeb, které hodlá využívat, přičemž specifikace a cena Služeb (dál jen „Cena“) je vždy uvedena v popisu Služby. Cena je cenou konečnou a jednorázově hrazenou. Zatržením pole „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami", Uživatel potvrzuje, že se seznámil před uzavřením Smlouvy s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 3, a že s nimi výslovně
souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Objednávkou Služeb a následným závazným potvrzením Podmínek dochází k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. O uzavření Smlouvy je Uživatel informován potvrzením, které mu bude zasláno emailem (dále jen „Potvrzení“).
6.2. Ke zpřístupnění Služeb ze strany Poskytovatele dojde v okamžiku uzavření Smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 V období po uzavření Smlouvy, jehož délka je uvedena ve variantě Služeb, kterou si Uživatel zvolí při uzavření Smlouvy (dále jen „Zkušební období“), má Uživatel možnost bezplatného užívání Služeb v rámci Platformy. Uživatel souhlasí s tím, že ve Zkušebním období: (i) budou některé funkcionality Platformy zpřístupněny pouze v omezeném rozsahu, (ii) budou grafické prvky a dílčí výstupy Platformy označeny vodotiskem, popř. jiným ochranným prvkem. Nejpozději v poslední den Zkušebního období si sám Uživatel zvolí, zda chce v užívání služeb pokračovat či nikoli. Pokud bude chtít v užívání Služeb pokračovat, uhradí Cenu způsobem, který mu byl oznámen v Potvrzení a Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem bude nadále trvat. Pokud Uživatel cenu neuhradí, přístup k užívání Služeb bude ukončen a Smlouva tímto zaniká, přičemž neuhrazení Ceny je považováno za rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy.
7.2 Platbu za Služby lze provést výhradně bezhotovostně způsobem, který bude uveden v Potvrzení.

8. POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1. Nahrání či uložení Obsahu prostřednictvím Platformy musí být v souladu s právními předpisy, právy a oprávněnými zájmy Poskytovatele, právy třetích osob a dobrými mravy. Tyto povinnosti se vztahují nejen na Obsah vytvořený Uživatelem, ale rovněž na Obsah zadaný třetími osobami z pověření Uživatele. Poskytovatel není nijak odpovědný za Obsah a tento nekontroluje z hlediska jeho závadnosti.
8.2. Nahráním Obsahu na Platformu bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn nahraný Obsah zpracovávat za účelem poskytnutí Služeb Uživateli a případně třetím osobám. Toto zpracování probíhá automaticky. V této souvislosti Poskytovatel může Obsah za účelem poskytování Služeb převádět na další osoby, které vykonávají činnosti související s provozem a údržbou fungování Platformy.

9. REKLAMACE

9.1. Poskytovatel přijímá reklamace na e-mailové adrese info@weddee.cz

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od Smlouvy Poskytovatele informovat (aniž by musel uvádět důvod), a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@weddee.cz. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, platbu, kterou obdržel od Uživatele. Vrácení platby proběhne bezhotovostně prostřednictvím bankovního účtu určeného Uživatelem.
10.2. Poskyto­vatel je oprávněn poskytování Služeb Uživateli jednostranně ukončit v případě porušení Smlouvy, a to výpovědí odeslanou Uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data odeslání. V případě ukončení Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy může být ukončení Služeb či jejich dočasné znepřístupnění provedeno bez dalšího, aniž by musel být Uživatel předem informován.

11. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11.1 Uživatel se zavazuje zajistit, že v rámci Platformy umístí pouze Obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl Uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím Platformy. Uživatel okamžikem umístění obsahu na Platformě poskytuje Poskytovateli svolení ke sdělování takového Obsahu veřejnosti prostřednictvím Platformy způsobem popsaným v těchto podmínkách. Svolení je takto Uživatelem poskytováno z titulu autorského práva, popř. práv souvisejících s právem autorským
11.2 Uživatel nesmí používat Platformu nebo obsah Služeb nebo jejich část jinak než pro vlastní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Uživatel není oprávněn umožnit užití Služeb třetí osobě jako „Uživateli“. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Platformu nebo jejich část formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Způsob, kterým Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, je popsán v Podmínkách ochrany osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Poskytovatel je oprávněn znění Podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. O provedení takové změny Poskytovatel informuje Uživatele emailovou zprávou. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu k Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud se změnou Podmínek projeví souhlas, přičemž za projevení souhlasu se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnami Podmínek má právo Smlouvu vypovědět.
13.2 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
13.3 Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím Služeb.
13.4 Uživatel je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
13.5 Právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
13.6 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. června 2023.