1. Úvodní informace

Ing. Marek Pinkava, IČO: 018 71 315, se sídlem 687 05, Jalubí 611 („Poskytovatel“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů (dále jen „Podmínky“). Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve spojení se svojí podnikatelskou činností a za účelem jejich řádné správy byly přijaty a vytvořeny tyto Podmínky.

Při zpracování osobních údajů se Poskytovatel řídí Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“) a navazujícími předpisy.

2. Účel zpracování osobních údajů

Poskytovatel působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Poskytovatel je oprávněna zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely: 

 • Plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy se stávajícím či potenciálním uživatelem služeb Poskytovatele (dále jen společně „Uživatel“). Služby spočívají zejména ve zpřístupnění platformy Poskytovatele na webových stránkách https://weddee.cz/ za účelem vytvoření a správy svatebního profilu.
 • Plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, archivační povinnost. Plněním právních povinností se rozumí také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 • Oprávněný zájem Poskytovatele – ochrana práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele.
 • Provozní účely Poskytovatele – statistické účely, měření návštěvnosti, zlepšování obsahu webových stránek.
 • Zasílání a sdělování obchodních sdělení a marketingová činnost – nabízení služeb Poskytovatele a její propagace vůči stávajícím i potenciálním Uživatelům.

3. Rozsah zpracovávaných údajů

3.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje, které získává od Uživatelů v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, dle níže uvedených účelů zpracování.

Osobní údaje Uživatele Účely zpracování
Jméno, příjmení a adresa Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem Poskytovatele,
Zasílání obchodních sdělení (pokud Uživatel udělil souhlas).

Údaje o využívání služeb Poskytovatele, technologické údaje,
transakční údaje a údaje ze vzájemné komunikace

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností. Oprávněný
zájem Poskytovatele. Provozní účely.
E-mail a telefonní číslo Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, 
Zasílání a sdělování obchodních sdělení (pokud Uživatel udělil souhlas).
Údaje o smlouvě (číslo smlouvy, datum apod.) Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností.

 

3.2 Vybrané technické údaje o Uživatelích a návštěvnících webových stránek Poskytovatele získává Poskytovatel automaticky, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému apod. a tyto mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Poskytovatele.

3.3 Poskytovatel využívá prostředky určené k rozlišení koncových zařízení Uživatelů, kterými se rozumí zejména „cookies“. Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím, a to za předpokladu, že Uživatel tento způsob odsouhlasil nebo jej takto určil v nastavení svého koncového zařízení. 

3.4 Poskytovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů, získané v souvislosti s poskytováním jejích služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a Poskytovatel je oprávněn využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb.

4. Přístup k osobním údajům

4.1 Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Poskytovatele, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu Uživatelů se zpracováním osobních údajů.

4.2 Poskytovatel dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Poskytovatele pro účely uvedené v těchto Podmínkách. Seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný a aktualizovaný na webové stránce https://www.weddee.cz/, popř. bude Uživateli kdykoliv na požádání poskytnut. 

5. Práva Uživatele

5.1 Uživatel, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o následující prá­va:

 • Právo na informace a přístup k osobním údajům: chce-li Uživatel vědět, zda Poskytovatel zpracovává osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo k těmto osobním údajům získat přístup.  
 • Právo na opravu: v případě, že Uživatel dojde k závěru, že Poskytovatel zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, má právo požadovat jejich opravu a doplnění. Poskytovatel provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu.
 • Právo na výmaz: v případě, že Uživatel požádá o výmaz, Poskytovatel vymaže jeho osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Uživatel požádá o omezení zpracování, Poskytovatel osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že o to Uživatel požádá, osobní údaje, které se ho týkají a které předal Poskytovateli, mu budou předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo obrátit se na dozorový úřad: Uživatel má právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, a podat stížnost týkající se ochrany údajů a soukromí a související s činností Poskytovatele;
 • Právo odvolat souhlas: v případě, že Uživatel poskytl souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. 

6. Doba zpracování údajů

6.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností po celou dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let po jejím ukončení. Obchodní sdělení jsou zasílána Uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání jejich souhlasu. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Poskytovatel pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou.

7. Zabezpečení údajů

7.1 Poskytovatel klade při zpracování osobních údajů důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů a za tímto účelem přijala odpovídající opatření a vytvořila systém interních pravidel. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a informačních systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto Podmínkách, a to pouze v nezbytném rozsahu.  

7.2 Osobní údaje Uživatelů a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky nebo na území jiné země, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. 

8. Závěrečné informace

8.1 Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje Uživatel, že si tyto Podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

8.2 Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 7. 2023 Jakékoliv dotazy a požadavky ve vztahu ke zpracování osobních údajů můžete zaslat na e-mailovou adresu: info@wed­dee.cz